NJM2719系列
2电路、低噪声的高速运算放大器

下载数据表

 • 概述

  NJM2719是具有低噪声和宽带特性的2电路高速运算放大器。低噪声特性为Vni=2.5nV/√Hz typ.@ f=100kHz、单位增益频率特性为fT=100MHz typ.、电压转换速率特性为60V/µs typ.。本产品最适用于无线通讯设备、无线数据通信系统等的基带信号处理。

  应用


  • Wireless Communication Equipment
  • I/Q Baseband Application
  • RFID Reader Application
  • Active Filter
  • ADC/DAC Buffer
  • Ultrasound Amplifier

 • 规格
  消费
  通道数 2 ch.
  电源 Dual
  电源电压 ±2.25 V ~ ±5 V ( 4.5 V ~ 10 V)
  消耗电流 (ch.) Typ. 7 mA ~ max. 8.5 mA
  输入失调电压 Typ. 1 mV ~ max. 9 mV
  电压转换速率 Typ. 60 V/μsec
  输入偏置电流 Typ. 2900 nA ~ max. 25000 nA
  输入失调电流 Typ. 200 nA ~ max. 2000 nA
  ft Typ. 100 MHz
  噪声电压 (en) Typ. 2.5 nV/√Hz
  输入失调温漂 Typ. 10 μV/℃
  工作温度范围 -40°C ~ 85°C
  结温 150°C
  稳定增益 1 V/V
  封装 SSOP8
  MSOP8(TVSP8)
  备注(1) 轨至轨输出特性 (VOH ≥ +4.7V,VOL ≤ -4.8V typ. at V+/V- =±5V
  VOH ≥ +2.4V, VOL ≤ -2.4V typ. at V+/V- =±2.5V)
  备注(2) 单位增益频率特性 (fT=100MHz typ. at V+/V- =±5V
  fT=90MHz typ. at V+/V- =±2.5V)
 • 技术资料
 • 品质&封装
  • 有关产品的详细信息,请参见数据表。
  • 封装文件或数据表包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。

下载数据表

功能说明

用以下条件检索类似商品

分类:Operational Amplifiers

通道数 2
电源 Dual
电源电压
(+8V=8,
±8V=16)
min(V)
4.5
电源电压
(+8V=8,
±8V=16)
max(V)
10
消耗电流
(ch.)
typ(mA)
7
输入失调电压
max(mV)
9
电压转换速率
typ(V/µsec)
60
GBW
typ(MHz)
90
en(nV/√Hz) 2.5