IO端口扩展(MPU)


产品名称 数据表 电源电压
[V]
输出电流
ILED
[mA]
输出端口 接口 LED驱动 主要特点 封装 备注
min. typ.

NJU3711A 消费品用 2.4 5.5 25 8 串行 - SSOP14 -

NJU3712A 消费品用 2.4 5.5 25 8 串行 - SSOP16 -

NJU3719A 消费品用 2.4 5.5 25 24 串行 - SSOP32 -

NJU3730 消费品用 2.4 5.5 - 3 I2C - - MSOP8(VSP8) -

NJU3754 消费品用 2.7 5.5 - 11输入端口 串行 - - SSOP16 -

NJU6010 消费品用 2.4 5.5 - 4输出 x 6输入端口 串行 - 振荡电路、键扫描功能、通电复位功能 SSOP16 -